THỜI SỰ – BÌNH LUẬN

Sắp đến giờ chuyển động của mặt đất

Posted on

PRY: North Korea EMP attack could destroy U.S. — now

Obama must take immediate action

PRY: Tấn Công bằng xung điện từ (EMP) của Bắc Hàn có thể tiêu diệt HK – Bây giờ Obama phải hành động ngay.

Wednesday, December 19, 2012

North Korea now has an intercontinental ballistic missile (ICBM) capable of delivering a nuclear weapon to the United States, as demonstrated by their successful launch and orbiting of a satellite on Dec. 12. Certain poorly informed pundits among the chattering classes reassure us that North Korea is still years away from being able to miniaturize warheads for missile delivery, and from developing sufficiently accurate missiles to pose a serious nuclear threat to the United States. Philip Yun, director of San Francisco’s Ploughshares Fund, a nuclear disarmament group, reportedly said, “The real threat from the launch was an overreaction that would lead to more defense spending on unnecessary systems. The sky is not falling. We shouldn’t be panicked.”

Bắc Hàn bây giờ có một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng đưa vũ khí hạt nhân đến Hoa Kỳ, như đã được chứng minh bằng cuộc phóng lên quỹ đạo thành công của một vệ tinh vào ngày 12 tháng 12. Một số học giả kém thông tin giữa các lớp học nói chuyện huyên thuyên đã trấn an chúng ta rằng Bắc Triều Tiên vẫn còn nhiều năm nữa mới có thể thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân để cho hỏa tiễn đưa đi và mới có thể phát triển hỏa tiễn đủ chính xác để đặt một sự đe dọa hạt nhân nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ. Philip Yun, Giám đốc của Quỹ San Francisco Ploughshares Fund, một nhóm giải trừ vũ khí hạt nhân, theo báo cáo đã cho biết: “Mối đe dọa thực sự từ cuộc phóng là một phản ứng thái quá sẽ dẫn đến chi tiêu quốc phòng nhiều hơn đối với các hệ thống không cần thiết. Bầu trời không sụp xuống. Chúng ta không nên hoảng sợ.”

In fact, North Korea is a mortal nuclear threat to the United States— right now.

Trong thực tế, Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa hạt nhân chết người của Hoa Kỳ – ngay bây giờ.

North Korea has already successfully tested and developed nuclear weapons. It has also already miniaturized nuclear weapons for ballistic missile delivery and has armed missiles with nuclear warheads. In 2011, the director of the Defense Intelligence Agency, Lt. General Ronald Burgess, testified to the Senate Armed Services Committee that North Korea has weaponized its nuclear devices into warheads for ballistic missiles.

Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm và phát triển vũ khí hạt nhân thành công. Họ cũng đã được thu nhỏ vũ khí hạt nhân để phóng đi bằng tên lửa đạn đạo và đã trang bị các tên lửa với đầu đạn hạt nhân. Trong năm 2011, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Trung tướng Ronald Burgess, đã chứng minh cho Ủy ban Dịch vụ vũ trang Thượng viện rằng Bắc Triều Tiên đã vũ khí hóa các thiết bị hạt nhân của họ thành những đầu đạn hạt nhân cho các hỏa tiễn đạn đạo.

North Korea has labored for years and starved its people so it could develop an intercontinental missile capable of reaching the United States. Why? Because they have a special kind of nuclear weapon that could destroy the United States with a single blow.

Bắc Triều Tiên đã lao động trong nhiều năm qua và bỏ đói dân của họ, để họ có thể phát triển một tên lửa liên lục địa có khả năng đến Hoa Kỳ. Tại sao ? Bởi vì họ có một loại vũ khí hạt nhân đặc biệt có thể hủy diệt Hoa Kỳ bằng một đòn duy nhất.

In summer 2004, a delegation of Russian generals warned the Congressional Electromagnetic Pulse (EMP) Commission that secrets had leaked to North Korea for a decisive new nuclear weapon — a Super-EMP warhead.

Mùa hè 2004, một phái đoàn tướng lãnh Nga cảnh báo Ủy Ban Xung Điện Từ (EMP) của Quốc Hội rằng các bí mật đã bị rò rỉ đến Bắc Triều Tiên về một vũ khí hạt nhân mới có tính cách quyết định – một đầu đạn hạt nhân siêu xung điện từ.

Any nuclear weapon detonated above an altitude of 30 kilometers will generate an electromagnetic pulse that will destroy electronics and could collapse the electric power grid and other critical infrastructures — communications, transportation, banking and finance, food and water — that sustain modern civilization and the lives of 300 million Americans. All could be destroyed by a single nuclear weapon making an EMP attack.

Bất kỳ vũ khí hạt nhân nào phát nổ trên độ cao 30 km sẽ tạo ra một xung điện từ sẽ phá hủy các thiết bị điện tử và có thể làm sụp đổ lưới điện và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác – thông tin liên lạc, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, thực phẩm và nước – những phương tiện duy trì nền văn minh hiện đại và sinh mạng của 300 triệu người Mỹ. Tất cả có thể bị hủy diệt bởi một vũ khí hạt nhân duy nhất làm một cuộc tấn công xung điện từ.

A Super-EMP attack on the United States would cause much more and much deeper damage than a primitive nuclear weapon, and so would increase confidence that the catastrophic consequences will be irreversible. Such an attack would inflict maximum damage and be optimum for realizing a world without America.

Một cuộc tấn công siêu xung điện từ vào Hoa Kỳ sẽ gây ra thiệt hại sâu hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân nguyên thủy, và như vậy sẽ làm tăng sự tự tin rằng hậu quả thảm khốc sẽ không thể đảo ngược được. Một cuộc tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại tối đa và sẽ là điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện một thế giới không có nước Mỹ.

Both North Korean nuclear tests look suspiciously like a Super-EMP weapon. A Super-EMP warhead would have a low yield, like the North Korean device, because it is not designed to create a big explosion, but to convert its energy into gamma rays, that generate the EMP effect. Reportedly South Korean military intelligence concluded, independent of the EMP Commission, that Russian scientists are in North Korea helping develop a Super-EMP warhead. In 2012, a military commentator for the People’s Republic of China stated that North Korea has Super-EMP nuclear warheads.

Cả hai vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên trông có vẻ như một vũ khí siêu xung điện từ. Một đầu đạn siêu xung điện từ sẽ có năng suất thấp, giống như các thiết bị của Bắc Triều Tiên, bởi vì nó không được thiết kế để tạo ra một vụ nổ lớn, nhưng để chuyển đổi năng lượng của mình thành những tia gamma, tạo ra hiệu ứng xung điện từ. Theo báo cáo quân báo Nam Hàn đã kết luận, một cách độc lập với Ủy Ban Xung Điện Từ, rằng các nhà khoa học Nga đang ở Bắc Triều Tiên để giúp phát triển một đầu đạn hạt nhân siêu xung điện từ. Vào năm 2012, một nhà bình luận quân sự cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nói rằng Bắc Triều Tiên có đầu đạn hạt nhân siêu xung điện từ.

A Super-EMP warhead would not weigh much, and could probably be delivered by North Korea’s ICBM. The missile does not have to be accurate, as the EMP field is so large that detonating anywhere over the United States would have catastrophic consequences. The warhead does not even need a re-entry vehicle, as an EMP attack entails detonating the warhead at high-altitude, above the atmosphere.

Một đầu đạn hạt nhân siêu xung điện từ sẽ không cân nặng mấy, và có thể có thể được đưa đi bởi hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên. Hỏa tiễn không cần phải chính xác, vì các lãnh vực sung điện từ lớn đến nỗi nổ bất cứ nơi nào trên Hoa Kỳ cũng sẽ có hậu quả thảm khốc. Đầu đạn hạt nhân không cần một chiếc xe để tái nhập, vì một cuộc tấn công xung điện từ đòi hỏi phải nổ đầu đạn ở độ cao lớn, trên bầu khí quyển.

So, as of Dec. 12, North Korea’s successful orbit of a satellite demonstrates its ability to make an EMP attack against the United States — right now.

Vì vậy, kề từ Tháng Mười Hai 12, sự đặt một vệ tinh vào quỹ đạo thành công của Bắc Triều Tiên chứng tỏ khả năng của họ có thể thực hiện một cuộc tấn công xung điện từ vào Hoa Kỳ – ngay bây giờ.

The Congressional EMP Commission estimates that, given the nation’s current unpreparedness, within one year of an EMP attack, two-thirds of the U.S. population — 200 million Americans — would probably perish from starvation, disease and societal collapse.

Ủy Ban Xung Điện Từ của Quốc Hội ước tính, cho rằng với sự thiếu chuẩn bị hiện nay của quốc gia, rằng trong vòng một năm của một cuộc tấn công xung điện từ, hai phần ba dân số Hoa Kỳ – 200 triệu người Mỹ – có lẽ sẽ bị chết vì đói, bệnh tật và sụp đổ xã hội.

Thus, North Korea now has an Assured Destruction capability against the United States. The consequences of this development are so extremely grave that U.S. and global security have, in effect, gone over the “strategic cliff” into free-fall. Where we will land, into what kind of future, is as yet unknown.

Như thế, Bắc Triều Tiên có khả năng phá hủy bảo đảm chống lại Hoa Kỳ. Các hậu quả của sự phát triển này thật là nghiêm trọng vì rằng HK và an ninh toàn cầu đã thực sự đi qua “vách đá chiến lược” để vào vùng rơi tự do. Chúng ta sẽ rơi vào đâu, vào loại tương lai nào, điều này chưa được biết rõ.

Nevertheless, some very bad developments are foreseeable. Iran will certainly be inspired by North Korea’s example to persist in the development of its own nuclear weapon and ICBM programs to pose a mortal threat to the United States. Indeed, North Korea and Iran have been collaborating all along.

Tuy nhiên, một số phát triển rất xấu có thể dự đoán được. Iran chắc chắn sẽ được cảm ứng từ gương của Bắc Triều Tiên để kiên trì trong việc phát triển vũ khí hạt nhân và các chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa để của riêng mình để đặt ra một sự đe dọa chết người đối với Hoa Kỳ. Thật vậy, Bắc Triều Tiên và Iran đã hợp tác với nhau từ đầu đến cuối.

If North Korea and Iran both acquire the capability to threaten America with EMP genocide, this will destroy the foundations of the existing world order, which has since 1945 halted the cycle of world wars and sustained the global advancement of freedom. North Korea and Iran being armed with Assured Destruction capability changes the whole strategic calculus of risk for the United States in upholding its superpower role, and will erode the confidence of U.S. allies — perhaps to the point where they will need to develop their own nuclear weapons.

Nếu Bắc Triều Tiên và Iran đều có được các khả năng đe dọa Mỹ với sự diệt chủng bằng xung điện từ, điều này sẽ phá hủy những nền tảng của trật tự thế giới hiện tại, từ năm 1945 đã dừng lại chu kỳ của các cuộc chiến tranh thế giới và duy trì sự tiến bộ tự do toàn cầu. Việc Bắc Triều Tiên và Iran được trang bị khả năng bảo đảm phá hủy sẽ thay đổi toàn bộ các tính toán chiến lược về nguy cơ đối với Hoa Kỳ trong việc duy trì vai trò siêu cường của mình, và sẽ làm xói mòn niềm tin của các đồng minh của HK – có lẽ đến mức họ sẽ cần phải phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình.

Most alarming, we are fast moving to a place where, for the first time in history, failed little states like North Korea and Iran, that cannot even feed their own people, will have power in their hands to blackmail or destroy the largest and most successful societies on Earth. North Korea and Iran perceive themselves to be at war with the United States, and are desperate, highly unpredictable characters. When the mob is at the gates of their dictators, will they want to take America with them down into darkness?

Đáng kinh hãi nhất, chúng ta đang đi nhanh đến một nơi, lần đầu tiên trong lịch sử, mà những nước thất bại nhỏ như Bắc Hàn và Iran, những nước không thể nuôi nổi người dân của mình, sẽ có quyền lực trong tay của họ để tống tiền hoặc hủy diệt những xã hội lớn nhất và thành công nhất trên mặt đất. Bắc Triều Tiên và Iran tự nhận thức mình là đang chiến tranh với Hoa Kỳ, và là nhân vật tuyệt vọng rất khó đoán trước. Khi đám đông ở tại cửa các nhà độc tài của họ, có phải họ sẽ muốn đem Mỹ đi cùng với họ vào bóng tối không?

What is to be done?

Phải làm gì?

The president should immediately issue an Executive Order, drafted for the White House earlier by the Congressional EMP Commission, to protect the national electric grid and other critical infrastructures from an EMP attack. The Congress should pass the SHIELD Act (HR 668) now to provide the legal authorities and financial mechanisms for protecting the electric grid from EMP. The Congress should enhance Defense Department programs for National Missile Defense and Department of Homeland Security programs for protecting critical infrastructures.

Tổng thống phải lập tức ra lệnh hành pháp, dự thảo trước đó bởi Ủy Ban Xung Động Từ của Quốc Hội cho vào Tòa Bạch Ốc , để bảo vệ lưới điện quốc gia và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác đối với một cuộc tấn công xung điện từ. Quốc Hội phải vượt qua Đạo luật Phòng Ngự (HR 668) bây giờ để cung cấp cho các cơ quan pháp luật và các cơ chế tài chính để bảo vệ lưới điện khỏi xung điện từ. Quốc Hội cần tăng cường các chương trình phòng thủ hỏa tiễn quốc gia của Bộ Quốc Phòng và các chương trình bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của Bộ An Ninh Nội Địa.

The administration and the Congress owe the American people security from an EMP Apocalypse.

Chính quyền và Quốc Hội nợ dân Mỹ an ninh từ quyển khải huyền xung động từ.

Peter Vincent Pry is executive director of the Task Force on National and Homeland Security, and served on the Congressional EMP Commission, the House Armed Services Committee, and the CIA.

Peter Vincent Pry là giám đốc điều hành của Tổ công tác về an ninh quốc gia và an ninh nội địa và đã phục vụ trong Ủy ban Xung Động Từ của Quốc hội, Ủy ban Quân vụ Hạ viện, và CIA.